ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLANZDETAIL

  • Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GlanzDetail (KvK: 77738799) en een opdrachtgever/contractant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever/contractant wordt beoogd te zijn een particulier/natuurlijk persoon, tenzij opdrachtgever/contractant anders schriftelijk kenbaar maakt aan GlanzDetail en dit schriftelijk bevestigd is door GlanzDetail.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

  • Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders of een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien opdrachtgever/contractant vóór overschrijding van deze termijn heeft verzuimd schriftelijk aan GlanzDetail te kennen heeft gegeven de opdracht niet of inhoudelijk anders of met een andere datum van uitvoering, overeen te willen komen, wordt de opdracht geacht te zijn gegund zoals in eerste instantie overeengekomen. GlanzDetail is gerechtigd 10% van het overeengekomen bedrag (offertebedrag plus indien van toepassing het bedrag voor de inmiddels overeengekomen aanvullende werkzaamheden) bij opdrachtgever/contractant in rekening te brengen als zijnde annuleringskosten/verplaatsingskosten.

Bij het annuleren door opdrachtgever/contractant van een reeds bevestigde opdracht is opdrachtgever/contractant 25% van het overeengekomen bedrag aan annuleringskosten verschuldigd aan GlanzDetail.

GlanzDetail kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever/contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

GlanzDetail behoudt zich het recht voor de offerte binnen de termijn van vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van reden zal GlanzDetail dit schriftelijk aan opdrachtgever/contractant kenbaar maken.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is GlanzDetail daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GlanzDetail anders aangeeft.

Mondelinge afspraken verbinden GlanzDetail slechts wanneer deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Alle in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De opdrachtgever/contractant geeft met het verlenen van de opdracht GlanzDetail toestemming om foto’s en films te maken van het voertuig en deze te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden ten behoeve van GlanzDetail. Het kenteken zal, indien gewenst door de opdrachtgever/contractant, worden afgeschermd. De opdrachtgever/contractant dient dit bij de opdrachtbevestiging schriftelijk aan te geven.

  • Betaling

Indien partijen een aanbetaling overeenkomen dan dient deze voor aanvang van de behandeling ontvangen te zijn door GlanzDetail.

Betaling van de factuur dient te geschieden direct vóór de op- of aflevering van het voertuig, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen en dit schriftelijk door GlanzDetail is bevestigd. Indien betaling van de factuur na de op- of aflevering van het voertuig wordt overeengekomen, dient het verschuldigde binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of anderszins, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever/ contractant niet op.

Indien de opdrachtgever/contractant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever/contractant of wederpartij is alsdan de wettelijke (handels)rente aan GlanzDetail verschuldigd.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

  • Uitvoering van de overeenkomst

GlanzDetail zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. GlanzDetail is gerechtigd, naar eigen inzicht en goeddunken, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever/contractant zal het voertuig op de afgesproken tijd en ontdaan van privéeigendommen op de afgesproken locatie brengen. Derhalve aanvaardt GlanzDetail geen aansprakelijkheid voor vermissing van privéeigendommen.

Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn en alleen wanneer GlanzDetail verzuimd heeft de opdrachtgever/contractant schriftelijk op de hoogte te stellen, kan en dient de opdrachtgever/contractant GlanzDetail derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

GlanzDetail is gerechtigd het voertuig indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden te verplaatsen middels de openbare weg.

Indien de opdrachtgever/contractant niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving door GlanzDetail dat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd het voertuig heeft afgehaald, kan GlanzDetail een redelijke vergoeding wegens stallingskosten- of opslagkosten bij de opdrachtgever/contractant in rekening brengen.

GlanzDetail is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op het voertuig indien en voor zolang de opdrachtgever/contractant de kosten van de aan het voertuig verrichte werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door GlanzDetail voor de opdrachtgever/contractant of wederpartij verrichte werkzaamheden betreft.

  • Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

Indien de wijziging van de of de aanvulling op de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve gevolgen zal hebben dan wel het tijdstip van de overeengekomen termijn daardoor kan worden beïnvloed, zal GlanzDetail de opdrachtgever/contractant of wederpartij desgevraagd hierover tevoren inlichten.

GlanzDetail zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan GlanzDetail kunnen worden toegerekend.

  • Onderzoek en reclamatie

De opdrachtgever/contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat het voertuig haar ter beschikking is gesteld.

Reclamaties omtrent de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/contractant binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan GlanzDetail te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens GlanzDetail vervalt. Reclamaties geven opdrachtgever/contractant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

De opdrachtgever/contractant dient GlanzDetail in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door GlanzDetail gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever/contractant of wederpartij.

Indien een klacht gegrond is, zal GlanzDetail zorgdragen voor de herstelwerkzaamheden.

  • Aansprakelijkheid

Indien GlanzDetail aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

GlanzDetail is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat GlanzDetail is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/contractant verstrekte onjuiste danwel onvolledige informatie/gegevens.

Indien GlanzDetail aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GlanzDetail beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van GlanzDetail is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

GlanzDetail is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de prestatie van GlanzDetail aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GlanzDetail toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

GlanzDetail is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook als gevolg van onheil van buitenaf; hieronder valt eveneens gevolgschade en wel in de ruimste zin van het woord.

GlanzDetail is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever/ contractant danwel derden die zich in of aan het voertuig bevinden en die GlanzDetail uit welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken wordt eveneens begrepen inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

GlanzDetail is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan onderdelen van het voertuig als gevolg van de door GlanzDetail uitgevoerde werkzaamheden indien deze onderdelen in een slechte staat verkeren.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GlanzDetail of derde partijen.

Opdrachtgever/contractant dient zelf zorg te dragen voor een voldoende dekkende autoverzekering en verklaart dat hij deze heeft afgesloten en dat er geen sprake is van achterstallige premiebetaling voor deze verzekering tijdens het onderbrengen ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of tijdens het stallen van zijn voertuig.

  • Overmacht

GlanzDetail is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/contractant indien hij daartoe geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van GlanzDetail behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersonmogelijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheid van leveranciers of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp/transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

GlanzDetail kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten ofwel vorderen dat de inhoud zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval is GlanzDetail gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

  • Opschorting en ontbinding

GlanzDetail is bevoegd nakoming van zijn verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/contractant of wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever/contractant of wederpartij, aan de opdrachtgever/contractant of wederpartij surseance van betaling is verleend, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever/contractant van toepassing is verklaard, de opdrachtgever/contractant in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever/contractant de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel de opdrachtgever/contractant haar bedrijf verkoopt, dit zonder enige ingebrekestelling van opdrachtgever/contractant door GlanzDetail.

Geen van bovenstaande gevallen of anderszins ontslaat de opdrachtgever/contractant of wederpartij van zijn betalingsverplichting van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien GlanzDetail overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade danwel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien GlanzDetail ontbinding van de overeenkomst verlangt, zijn de vordering van GlanzDetail op de opdrachtgever/contractant onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/contractant toerekenbaar is, is de opdrachtgever/ contractant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en eventuele bijkomende kosten aan GlanzDetail te vergoeden.

Opdrachtgever/contractant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever/contractant geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door GlanzDetail verrichte prestaties en/of eerder in rekening gebrachte kosten en heeft GlanzDetail onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie en/of eerder in rekening gebrachte kosten.

  • Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van GlanzDetail, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.